21st Executive Committee

Here are the Members of the 21st Executive Committee.

Prova Mehedi Joy

Prova Mehedi Joy

President
Shohely Islam Popy

Shohely Islam Popy

Vice President
Sabit Chowdhory

Sabit Chowdhory

General Secretary
Nagib Mahfuz Plabon

Nagib Mahfuz Plabon

Organizing Secretary
Shah Newaz Sayem

Shah Newaz Sayem

Chief Instructor
Sara Tasnim Mounata

Sara Tasnim Mounata

Assistant General Secretary
Zakia Ahsan

Zakia Ahsan

Assistant General Secretary
Nishat Gias Jui

Nishat Gias Jui

Treasurer
Tanvir Ahammed Tonmoy

Tanvir Ahammed Tonmoy

Publicity Secretary
Tanmoy Kar Omi

Tanmoy Kar Omi

Archive Secretary
Protik Sinha

Protik Sinha

Office Secretary
Farjana Ria

Farjana Ria

Publication Secretary
Alvee Rohan

Alvee Rohan

Assistant Publicity Secretary
Prem Raj Saha

Prem Raj Saha

Assistant Publication Secretary
Tanvin Mahtub Fariha

Tanvin Mahtub Fariha

Creative Cell
Shohan Ur Rahaman

Shohan Ur Rahaman

Design Executive
Gourab Saha

Gourab Saha

Trainer
Mashfiq Upal Omi

Mashfiq Upal Omi

Assistant Office Secretary
Adila Zaman

Adila Zaman

Creative Cell
Sakeef Wahed

Sakeef Wahed

Trainer
Rhythm Singha

Rhythm Singha

Assistant Treasurer
Atik Ishrak Sumit

Atik Ishrak Sumit

Creative Cell
Irin Sarker Sifat

Irin Sarker Sifat

Creative Cell
Sakib Zaman

Sakib Zaman

Assistant Organizing Secretary